Your browser doesn't support CSS.
Heeft uw browser moeite met deze site? Probeer de toegankelijke versie van de website.

De begrotingswijzer 2013

 
 
 

Welkom op de begrotingssite van Stadsdeel Nieuw-West

De Begrotingswijzer is een tool waarmee u als inwoner van   Nieuw-West op een eenvoudige manier inzicht krijgt in de vastgestelde begroting 2013 van uw stadsdeel. Daarnaast was het voor bewoners mogelijk om mee te praten over de begroting 2014. Deze mogelijkheid was beschikbaar tot 1 oktober. Meer informatie over de begroting 2014 en de vaststelling daarvan vindt u op www.nieuwwest.amsterdam.nl en www.raadsinformatienieuwwest.nl.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Nieuw-West

Uitgaven

 
€ 13.007.000 Dienstverlening
 
€ 3.633.000 Openbare orde en veiligheid
 
€ 7.379.000 Verkeer en vervoer
 
€ 3.104.000 Werk, inkomen en economie
 
€ 44.263.000 Onderwijs en jeugd
 
€ 19.722.000 Welzijn en zorg
 
€ 12.327.000 Sport en recreatie
 
€ 4.820.000 Cultuur en monumenten
 
€ 33.793.000 Openbare ruimte en groen
 
€ 19.511.000 Milieu en water
 
€ 20.660.000 Stedelijke ontwikkeling
 
€ 7.546.000 Bestuur en ondersteuning
 
€ 341.000 Overige kosten

Inkomsten

Totale inkomsten € 190.106.000
 

Dienstverlening

Dit programma betreft de dienstverlening aan burgers en bedrijven via brieven, telefonisch, digitaal en aan de balie door burgerzaken, vergunningverlening en aan de recepties. Producten die verstrekt worden zijn rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels en verklaringen. Ook het bijhouden van persoonsgegevens (verhuizingen, geboorte, overlijden, e.d.), het voltrekken van huwelijken, het organiseren van verkiezingen en het verlenen van vergunningen vallen onder het programma Dienstverlening.

Openbare orde en veiligheid

Dit programma betreft activiteiten om de veiligheid in het stadsdeel te bevorderen en overlast te beperken. Het gaat hierbij onder andere om buurtveiligheid, aanpak van groepsoverlast (jeugd) en samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk preventief van aard en worden ontplooid in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners, zoals politie en justitie.

Verkeer en vervoer

Dit programma gaat over het verkeers- en parkeerbeleid. Hieronder vallen ook werkzaamheden op het gebied van verkeersbesluiten, parkeerbeheer en verkeersveiligheid. Dit beleid dient mede als basis voor ruimtelijke plannen en fysieke maatregelen. Ook wordt bijgedragen aan stedelijk en regionaal verkeersbeleid voor zover dit van invloed is op de bereikbaarheid en doorstroming in het stadsdeel.

Werk, inkomen en economie

Dit programma betreft beleid en uitvoering ten aanzien van werk (stimuleren werkgelegenheid, reintegratie), inkomen en economie (o.a. markten, horeca, winkelgebieden, overige ondernemingen, evenementen en toezicht/handhaving economie).

Onderwijs en jeugd

Dit programma betreft het lokale onderwijs en toezicht hierop, de Ouder- en Kindcentra en de activiteiten van het stadsdeel met betrekking tot jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Welzijn en zorg

Dit programma betreft beleid en activiteiten van het stadsdeel inzake welzijn en zorg, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Hieronder vallen het helpen oplossen van fysieke woonproblemen, het bieden van mogelijkheden om een zelfstandige huishouding te kunnen blijven voeren, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidsbevordering, sociale activering, inburgering, het stimuleren van mantelzorg, vrijwilligerswerk en actief burgerschap, en het tegengaan van huiselijk geweld en overlast door personen met een specifieke problematiek.

Sport en recreatie

Dit programma betreft het sportbeleid, het uitvoeren/ faciliteren van sportactiviteiten, het exploiteren en beheren van sportaccommodaties en activiteiten van het stadsdeel ten aanzien van overige recreatieve voorzieningen.

Cultuur en monumenten

Dit programma betreft het stadsdeelbeleid en de uitvoering hiervan ten aanzien van kunst, cultuur en monumenten. Hieronder vallen ook het Openbare bibliotheekwerk en musea (zover het stadsdeel hierbij betrokken is).

Openbare ruimte en groen

Dit programma betreft het vernieuwen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen en openbaar groen (incl. straatmeubilair en speeltoestellen); en de reiniging hiervan.

Milieu en water

Dit programma betreft beleid en uitvoering inzake milieu, water en afvalverwijdering. Hieronder vallen de inzameling van huisvuil en bedrijfsafval, punten voor gescheiden afval, binnenhavens en waterwegen, begraafplaatsen en de handhaving op het gebied van milieu.

Stedelijke ontwikkeling

Dit programma betreft het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen, het opstellen van bestemmingsplannen, het beheer van vastgoed, erfpachtbeheer, bouwgrondexploitatie, bodemsanering, toezicht/handhaving bouwvergunningen, en bouwtechnisch toezicht en handhaving.

Bestuur en ondersteuning

Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit activiteiten uit verschillende taakvelden met als gemene deler de dienstverlening aan bestuur en organisatie. Hieronder vallen naast het dagelijks bestuur en de deelraad ook alle ondersteunende taken, zoals communicatie, juridische zaken, griffie en algemene zaken. Ook de ondersteuning en organisatie van een gebiedsgerichte aanpak behoort tot dit programma.

Overige kosten

De overige kosten bestaan uit invorderingskosten en de post voor onvoorziene uitgaven.

 

Totale inkomsten bestaat uit:

 
€ 119.868.000 Uitkering Stadsdeelfonds
 
€ 70.238.000 Overige inkomsten

Totale inkomsten

Klik op de balk voor een uitsplitsing van de totale inkomsten van stadsdeel Nieuw-West.

Uitkering Stadsdeelfonds

Een belangrijk deel van het gemeentelijk budget van Amsterdam is via het Stadsdeelfonds overgedragen aan de stadsdelen en staat vrij tot hun beschikking.

Overige inkomsten

Naast de Uitkering Stadsdeelfonds ontvangt het stadsdeel geld uit onder andere legesopbrengsten, afvalstoffenheffing, reclame-inkomsten, rioolrechten, rente-inkomsten en parkeergelden.

Powered by ProDemos