Dit is de toegankelijke versie van de website. Probeer de standaard versie

De begrotingswijzer 2012

Welkom op de begrotingssite van Raeden

Wat vindt u belangrijk? Denk mee over het huishoudboekje van de gemeente!
Raeden moet in 2016 € 3 miljoen extra bezuinigen. Op deze website kunt u onder het tabblad Zelf begroten de verschillende bezuinigingsopties bekijken en onder de knop Resultaten de inbreng van de vijf honderd deelnemers met elkaar vergelijken. Onder het tabblad Maak uw eigen plan zijn alle ideeën van de deelnemers te raadplegen. 

Namens het gemeentebestuur van Raeden,

Ageeth Martens-Struijk
Wethouder financiën

Uitgaven

Begrotingspost Uitgaven Uitleg
Politiek en dienstverlening € 6.573.000

De gemeente heeft een loket voor haar dienstverlening aan de burgers. Ook is het belangrijk dat de burger op de hoogte wordt gehouden.

Gemeenteloket € 2.100.000
Communicatie burgers € 1.554.000
Overig € 2.919.000
Openbare orde en veiligheid € 2.700.000

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en het aansturen van bijvoorbeeld politie en brandweer.

Coördinatie nooddiensten € 320.000
Straatverlichting € 550.000
Brandweer € 800.000
politie € 956.000
Overig € 74.000
Verkeer, vervoer en waterstaat € 8.226.000

Hier valt het onderhoud van onder andere de infrastructuur, waterhuishouding en parkeergelegenheden onder.

Onderhoud infrastructuur € 1.530.000
Parkeren en parkeergarages € 1.230.000
onderhoud waterhuishouding € 1.230.000
overig € 4.236.000
Economische zaken € 669.000

De gemeenste stimuleert graag de lokale economie om het centrum van de stad leuk te houden.

Stimulering midden- en kleinbedrijf € 330.000
subsidie weekmarkt € 153.000
Overig € 186.000
Onderwijs en sport € 11.099.000

In Readen zijn veel sportgelegenheden en onderwijsinstellingen die ondersteuning van de gemeente nodig hebben.

Subsidie sportclubs € 3.560.000
Sportlocaties € 2.473.000
Onderwijs ondersteuning € 1.534.000
Overig € 3.532.000
Cultuur en recreatie € 9.609.000

De gemeente vindt het belangerijk dat cultuur en recreatie voor iedereen betaalbaar blijven en subsidieert daarom tal van instellingen.

Bibliotheken € 2.865.000
Museum Floris V € 2.290.000
Stadsschouwburg € 1.356.000
Overig € 3.098.000
Zorg en welzijn € 41.657.000

Readen is verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid. Ook worden tal van maatschappelijke instellingen zoals daklozenopvang en vluchtelingenwerk gesubsidieerd.

Armoedebeleid € 18.340.000
Maatschappelijke instellingen € 8.965.000
Overig € 14.352.000
Volksgezondheid en milieu € 11.896.000

De gemeente is verantwoordelijk voor het mileu en de afvalverwerking. Ook het Westwijk Ziekenhuis wordt door de gemeente ondersteund.

Afvalverwerking € 2.534.000
Geestelijke gezondheidszorg € 1.725.000
Ziekenhuis Westwijk € 3.825.000
Milieuhandhaving € 897.000
Overig € 2.915.000
Financiën € 7.613.000

Hier vallen overige kostenposten onder, zoals bijvoorbeeld de begraafplaats.

Ruimtelijke ordening en huisvesting € 20.937.000

Graag heeft de gemeente Readen goede huisvesing voor al zijn inwoners. Dit betekent dat de dienst instaat voor onder meer de administratieve afhandeling van bouw- en verkavelingsaanvragen, renovatie- en verbouwingspremies en huisvesting.

Inkomsten

Begrotingspost Inkomsten Uitleg
Algemene uitkering Rijk € 44.738.000

Het Rijk geeft ieder jaar een deel van het belastinggeld aan de gemeenten. Gemeenten mogen zelf bepalen aan welke taken zij dit geld besteden. Maar gemeenten ontvangen ook geld van het Rijk voor verplichte uitgaven, bijvoorbeeld voor uitkeringen.

Onroerendezaakbelastingen € 9.725.000

Iedere inwoner van de gemeente die een woning, bedrijf of grond bezit, moet hierover jaarlijks belasting betalen aan de gemeente, de OZB.

Overige inkomsten € 58.654.000

De gemeente krijgt geld binnen uit bijvoorbeeld betaald parkeren, leges en de hondenbelasting. En de gemeente ontvangt geld uit de verkoop van grond, beleggingen en de verhuur van panden.

Riool- en afvalstoffenheffing € 7.864.000

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanleg van riolering. Daarvoor vragen we een bijdrage: de rioolheffing. Van de afvalstoffenheffing betalen we het inzamelen, verwerken en recyclen van afval. 

Powered by ProDemos