Dit is de toegankelijke versie van de website. Probeer de standaard versie

De begrotingswijzer 2013


Welkom op de begrotingssite van Stadsdeel Nieuw-West

De Begrotingswijzer is een tool waarmee u als inwoner van   Nieuw-West op een eenvoudige manier inzicht krijgt in de vastgestelde begroting 2013 van uw stadsdeel. Daarnaast was het voor bewoners mogelijk om mee te praten over de begroting 2014. Deze mogelijkheid was beschikbaar tot 1 oktober. Meer informatie over de begroting 2014 en de vaststelling daarvan vindt u op www.nieuwwest.amsterdam.nl en www.raadsinformatienieuwwest.nl.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Nieuw-West

Uitgaven

Begrotingspost Uitgaven Uitleg
Dienstverlening € 13.007.000

Dit programma betreft de dienstverlening aan burgers en bedrijven via brieven, telefonisch, digitaal en aan de balie door burgerzaken, vergunningverlening en aan de recepties. Producten die verstrekt worden zijn rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels en verklaringen. Ook het bijhouden van persoonsgegevens (verhuizingen, geboorte, overlijden, e.d.), het voltrekken van huwelijken, het organiseren van verkiezingen en het verlenen van vergunningen vallen onder het programma Dienstverlening.

Openbare orde en veiligheid € 3.633.000

Dit programma betreft activiteiten om de veiligheid in het stadsdeel te bevorderen en overlast te beperken. Het gaat hierbij onder andere om buurtveiligheid, aanpak van groepsoverlast (jeugd) en samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk preventief van aard en worden ontplooid in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners, zoals politie en justitie.

Verkeer en vervoer € 7.379.000

Dit programma gaat over het verkeers- en parkeerbeleid. Hieronder vallen ook werkzaamheden op het gebied van verkeersbesluiten, parkeerbeheer en verkeersveiligheid. Dit beleid dient mede als basis voor ruimtelijke plannen en fysieke maatregelen. Ook wordt bijgedragen aan stedelijk en regionaal verkeersbeleid voor zover dit van invloed is op de bereikbaarheid en doorstroming in het stadsdeel.

Werk, inkomen en economie € 3.104.000

Dit programma betreft beleid en uitvoering ten aanzien van werk (stimuleren werkgelegenheid, reintegratie), inkomen en economie (o.a. markten, horeca, winkelgebieden, overige ondernemingen, evenementen en toezicht/handhaving economie).

Onderwijs en jeugd € 44.263.000

Dit programma betreft het lokale onderwijs en toezicht hierop, de Ouder- en Kindcentra en de activiteiten van het stadsdeel met betrekking tot jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Welzijn en zorg € 19.722.000

Dit programma betreft beleid en activiteiten van het stadsdeel inzake welzijn en zorg, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Hieronder vallen het helpen oplossen van fysieke woonproblemen, het bieden van mogelijkheden om een zelfstandige huishouding te kunnen blijven voeren, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidsbevordering, sociale activering, inburgering, het stimuleren van mantelzorg, vrijwilligerswerk en actief burgerschap, en het tegengaan van huiselijk geweld en overlast door personen met een specifieke problematiek.

Sport en recreatie € 12.327.000

Dit programma betreft het sportbeleid, het uitvoeren/ faciliteren van sportactiviteiten, het exploiteren en beheren van sportaccommodaties en activiteiten van het stadsdeel ten aanzien van overige recreatieve voorzieningen.

Cultuur en monumenten € 4.820.000

Dit programma betreft het stadsdeelbeleid en de uitvoering hiervan ten aanzien van kunst, cultuur en monumenten. Hieronder vallen ook het Openbare bibliotheekwerk en musea (zover het stadsdeel hierbij betrokken is).

Openbare ruimte en groen € 33.793.000

Dit programma betreft het vernieuwen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen en openbaar groen (incl. straatmeubilair en speeltoestellen); en de reiniging hiervan.

Milieu en water € 19.511.000

Dit programma betreft beleid en uitvoering inzake milieu, water en afvalverwijdering. Hieronder vallen de inzameling van huisvuil en bedrijfsafval, punten voor gescheiden afval, binnenhavens en waterwegen, begraafplaatsen en de handhaving op het gebied van milieu.

Stedelijke ontwikkeling € 20.660.000

Dit programma betreft het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen, het opstellen van bestemmingsplannen, het beheer van vastgoed, erfpachtbeheer, bouwgrondexploitatie, bodemsanering, toezicht/handhaving bouwvergunningen, en bouwtechnisch toezicht en handhaving.

Bestuur en ondersteuning € 7.546.000

Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit activiteiten uit verschillende taakvelden met als gemene deler de dienstverlening aan bestuur en organisatie. Hieronder vallen naast het dagelijks bestuur en de deelraad ook alle ondersteunende taken, zoals communicatie, juridische zaken, griffie en algemene zaken. Ook de ondersteuning en organisatie van een gebiedsgerichte aanpak behoort tot dit programma.

Overige kosten € 341.000

De overige kosten bestaan uit invorderingskosten en de post voor onvoorziene uitgaven.

Inkomsten

Begrotingspost Inkomsten Uitleg
Totale inkomsten € 190.106.000

Klik op de balk voor een uitsplitsing van de totale inkomsten van stadsdeel Nieuw-West.

Uitkering Stadsdeelfonds € 119.868.000

Een belangrijk deel van het gemeentelijk budget van Amsterdam is via het Stadsdeelfonds overgedragen aan de stadsdelen en staat vrij tot hun beschikking.

Overige inkomsten € 70.238.000

Naast de Uitkering Stadsdeelfonds ontvangt het stadsdeel geld uit onder andere legesopbrengsten, afvalstoffenheffing, reclame-inkomsten, rioolrechten, rente-inkomsten en parkeergelden.

Powered by ProDemos